Open Thuis Jeugd

welkomWie zijn wij?Hoe werken wij?Partners in pleegzorgActiviteitenFAQActuaIntranet
U bent hier: FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

 

Kan iedereen pleegouder worden?

 

Kan ik als alleenstaande of holebi pleegouder worden?

 

Wat moet ik doen als ik pleegouder wil worden?

 

Hoe reageren ouders als hun kind bij pleegouders gaat wonen?

 

Hoe bereid ik mijn eigen kinderen voor op de komst van een pleegkind?

 

Hebben pleegouders inspraak in de situatie van hun pleegkind?

 

Ik zorg al een paar maanden dag en nacht voor een kindje uit de buurt. Is dat ook pleegzorg?

 

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt?

 

Zal mijn pleegkind mij mama of papa noemen?

 

Kan ik mijn pleegkind nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

 

Mijn pleegkind heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik hiermee om?

 

Wat doe ik als ouders of familie van mijn pleegkind onaangekondigd voor de deur staan?

 

Is een pleeggezin gebonden aan beroepsgeheim?

 

Hoe lang mogen dossiers van minderjarigen in de hulpverlengingsinstanties worden bewaard?

 

 


 

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

 

 

Iemand die een kind adopteert, krijgt alle zelfde rechten en plichten als alle andere ouders. Adoptiekinderen erven en vallen onder de onderhoudsplicht. Een pleegouder krijgt een beperkt aantal rechten en heeft geen onderhoudsplicht als hij met pleegzorg stopt. Bij pleegzorg blijven ouders 'ouder' ook al gebeurt de opvoeding elders.  

 

Kan iedereen pleegouder worden?

 

Uiteraard moet je volwassen zijn om aan pleegzorg te beginnen.  Het is ook moeilijk om als hoogbejaarde een pleegkind in huis te nemen. Meestal wordt op onze dienst een leeftijdsverschil tussen kind en pleegouder van maximum 45 jaar als richtlijn genomen.

Het is ook goed als je pleegzorg niet doet om je een inkomen te verschaffen.  Verder moet je een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen en een attest van goede gezondheid. 

We letten er ook op dat een pleeggezin geen lid is van een sekte of een extremistische groepering die een open communicatie en een constructieve samenwerking zou in de weg staan.

Uiteraard moet je ook de selectieprocedure goed doorlopen.

 

Kan ik als alleenstaande of holebi pleegouder worden?

 

Elke gezinsvorm komt in principe in aanmerking voor pleegzorg. Wat belangrijk is voor ons is te weten hoe je gezinsstijl met pleegzorg harmonieert. Heb je als alleenstaande voldoende steunfiguren? Heeft een kind bij een vrouwenkoppel bij voorbeeld voldoende mannelijke referentieopvoeders?

 

 Wat moet ik doen als ik pleegouder wil worden?

 

Als je als gezin of alleenstaande ervoor kiest pleegouder te worden neem je best contact op met een medewerker, verantwoordelijk voor jouw provincie. Dit kan je gemakkelijkst telefonisch doen. De selectiemedewerker zal je dan uitgebreid informeren over pleegzorg. Als je geïnteresseerd blijft, kun je een info-gesprek vragen. Als je dan nog pleegzorg overweegt, stap je in de selectieprocedure. Die kan per provincie verschillen maar komt er in grote lijnen op neer dat je zowel op het niveau van kennis, ervaringen en aanvoelen voor pleegzorg kunt kiezen of niet. Kijk ook eens de rubriek "Ik wil pleegouder worden" na en zend ons een ingevuld infoformulier terug.

 

Hoe reageren ouders als hun kind bij pleegouders gaat wonen?

 

Ouders kunnen heel verschillend reageren. Er zijn ouders die zelf de vraag naar pleegzorg stellen en dat is uiteraard de beste start. Er zijn ook ouders die geleidelijk aan begrip krijgen door veel ruimte te scheppen voor hun frustratie en verdriet. Als ouders zelf inzien dat er een probleem is bij de opvoeding van hun kind en dat uithuisplaatsing de meest plausibele oplossing is, dan kan er een vorm van aanvaarding groeien. Het gebeurt natuurlijk ook dat ouders (of grootouders) blijven trekken aan het kind en dat het kind tussen twee vuren komt de staan. Dan is het één van de taken van de pleegzorgbegeleider om hier tot een constructief overleg te komen. We hebben zeker al kunnen ervaren dat open en eerlijk communiceren zonder aanval soms wonderen kan doen.

 

Hoe bereid ik mijn eigen kinderen voor op de komst van een pleegkind?

 

Tijdens de selectie vraagt de selectiemedewerker ook naar de mening van de kinderen op het niveau, passend bij hun leeftijd. Dit geeft een goed beeld van de angsten of de (te grote) verwachtingen. Zo zal al duidelijk gemaakt worden dat als je kind een speelkameraadje wil, hij erg teleurgesteld zou kunnen zijn.

Kinderen moeten niet beslissen over wel of geen pleegzorg, dat moeten hun ouders doen. Het is aan de ouders om goed te peilen naar de reacties. Ze zullen een heel deel van je aandacht moeten delen en soms jaloers zijn. Ze kunnen ook last hebben van gedrag dat ze erg storend vinden of van reacties van de omgeving. Voorzie zo nu en dan nog eens een exclusief moment voor hen. 

 

 

 

Hebben pleegouders inspraak in de situatie van hun pleegkind?

 

Pleegouders hebben inspraak over alles wat de dagelijkse zorg aangaat, inzoverre het niet in tegenstrijd is met de levensvisie van ouders.  Zo kunnen ze wel een school in de buurt kiezen maar bijvoorbeeld niet of dat een vrije school is of een van het gemeenschapsonderwijs.  Of een kind gedoopt wordt, hangt bijvoorbeeld ook van de ouders af.  Er is natuurlijk altijd overleg mogelijk en pleegouders krijgen ook inspraak bij monde van hun pleegzorgbegeleider. In de verslaggeving aan de verwijzer komt ook naar voor hoe pleegouders denken over een bepaalde situatie. Of pleegouders ook rechtstreeks gehoord worden, hangt een beetje samen met de visie van een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of een Jeugdrechter. Vaak is het wel zo dat ook consulenten regelmatig langskomen om de jongere zelf eens te spreken. Juridisch gezien hebben pleegouders geen inspraak. De ouders blijven immers verantwoordelijk voor het kind.

 

Ik zorg al een paar maanden dag en nacht voor een kindje uit de buurt. Is dat ook pleegzorg?

 

 

 

Waarschijnlijk hebben de ouders omwille van moeilijke omstandigheden jou gevraagd voor hun kind te zorgen. Als je nog met hen contact hebt, kun je hen vragen hoe ze de toekomst zien en welke hulp ze willen om aan de problemen iets te doen. Als je naar het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg zou stappen omdat je je zorgen maakt en duidelijkheid zou willen, overleg het dan best met hen. Tracht open te zijn over je bezorgdheid. 

Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg zal de hele situatie verkennen en kijken welke oplossing voor het kind best passend is. Als een kind al een tijd in een gezin verblijft, gebeurt het onder bepaalde voorwaarden dat het kind er langere tijd kan blijven. Je moet dan uiteraard bereid zijn samen te werken met de ouders en met een dienst voor pleegzorg. 

 

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt?

 

 

 

Pleegzorg kan fout lopen omwille van verschillende omstandigheden. Het kan zijn dat een kind niet meer went aan de dichtheid van een gezin, soms heeft het pleeggezin een inschattingsfout gemaakt, willen de eigen kinderen niet verder of loopt de samenwerking tussen ouders en pleegouders te stroef. Als we er door tussenkomst van begeleidingsgesprekken en overleg niet uit raken, moeten we soms besluiten tot het stopzetten van de pleegzorg. Dit kan vlot lopen maar soms is het ook een moeizaam proces omdat we moeten zoeken naar de meest geschikte plek voor het kind en de jongere en die niet altijd onmiddellijk kunnen vinden. Uiteraard wordt er altijd een oplossing gezocht binnen een redelijke termijn.

 

Zal mijn pleegkind mij mama of papa noemen?

 

Kleine kinderen nemen gemakkelijk de omgangsvormen van de andere kinderen in het gezin over. Ook op school horen ze over 'mama' en 'papa' en dan willen ze dat ook zeggen. Belangrijk hier is, meer nog dan de inhoud van de benaming, de wijze waarop die tot stand kwam. Ouders willen gehoord worden in dit verband en mee kunnen kiezen. Ze zijn hier uiteraard erg gevoelig voor. Ze moeten al verwerken dat hun kind niet meer bij hen woont, als ze dan ook nog hun plek als ouder zomaar verliezen, kan dit het begin zijn van een moeizame omgang. 

 

Kan ik mijn pleegkind nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

 

Hier verschilt de situatie nogal, naargelang de omstandigheden. Als er een positieve samenwerking was tussen ouders en pleegouders gebeurt het wel dat er nog een spontane omgangsregeling is. In bepaalde gevallen houden verwijzers ook rekening met de leeftijd van de kinderen en de duur van het verblijf. Enkel de jeugdrechter kan op grond van "een duurzame band" omgangsrecht verzekeren. Het blijft hoe dan ook belangrijk dat zowel ouders als pleegouders het kind niet deloyaal maken aan de ander.

 

Mijn pleegkind heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik hiermee om?

 

Vaak denken kandidaat-pleegouders dat ze niet voor een kind met een andere culturele achtergrond zouden kunnen zorgen omdat ze dan de gewoontes van het kind moeten overnemen. Dat klopt niet. Respect voor wat de ouders belangrijk vinden, is wel nodig en een aantal gebruiken respecteren. Sommige pleegouders zorgen er voor dat het pleegkind geen varkensvlees eet of ze vragen de gepaste godsdienstlessen op school.

 

Wat doe ik als ouders of familie van mijn pleegkind onaangekondigd voor de deur staan?

 

Uiteraard is het niet zinvol om ouders af te snauwen en ze koudweg op de bezoekregeling te wijzen. Ook de pleegkinderen zelf raken hier van in de war. Leg ouders geduldig uit dat je zelf niet van de bezoekregeling mag afwijken. Toon begrip voor het feit dat ze hun kind missen en raad hen aan de bezoekregeling met de pleegzorgbegeleider te bespreken. 

 

Is een pleeggezin gebonden aan beroepsgeheim?

 

Ja, een pleeggezin is gebonden aan beroepsgeheim.

 

Hoe lang mogen dossiers van minderjarigen in de hulpverleningsinstanties worden bewaard?

 

Als algemene regel geldt dat persoonsgegevens, in een vorm die toelaat om de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard om de doeleinden te verwezenlijken (Wet Verwerking Persoonsgegevens).

In voorzieningen BJB worden dossiers na afsluiting bewaard tot vijf jaar na de meerderjarigheid van de jongere.

© Alle rechten voorbehouden - 2008 Open Thuis Jeugd